Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

0275 13db 390
Reposted fromchocoway chocoway viaso-so so-so
8963 7d4c 390
4710 e4cb 390
Reposted fromohnina ohnina viamikrokosmos mikrokosmos
7739 69c2 390
Reposted fromohnina ohnina viamikrokosmos mikrokosmos

July 08 2015

9912 656a 390
Reposted fromgreens greens viakasiakocimietka kasiakocimietka
1174 8225 390
Reposted fromUncertainty Uncertainty vianieznajoma nieznajoma
7921 8bf7 390
Ławka w parku 
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
6082 c35f 390
Reposted fromadejsza adejsza
8109 9f82 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto
8155 7e45 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto
8145 f4db 390
Reposted fromrol rol viabeinthe beinthe
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23... cholera, przecież wiem, że o mnie nie myślisz
— 23:23
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
jak bolesna jest dwoistość uczuć
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe
7038 a06f 390
my friends & I
Reposted fromchocoway chocoway
7095 6552 390
Reposted fromchocoway chocoway
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomeoneelse besomeoneelse
Mam serdecznie dość ludzi uważających, że wyświadczają mi wielką łaskę.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl