Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

Bez niej żyć się nie da, wiesz? Gdy zo-baczy coś na niebie
Gdy u-chylam nieba jej, ty już ściągasz ją na ziemię.
Ona nie wie, że ja stale z tym walczę,
Poruszam niebo i ziemię, ty niezwłocznie odpalasz stabilizację.
Powód do awantur jest błahy nieraz,
A pamiętam te czasy, kiedy z równowagi potrafiła
wyprowadzić ją jedynie karuzela.
— dwa sławy/estrogen
Reposted byxlickmysneakers xlickmysneakers

May 28 2017

9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaepidemic epidemic
2679 967e 390
To jest dopiero aww.
Reposted frommartolinaize martolinaize viacambio cambio
7702 48dc 390
Reposted fromEDi EDi viakapitandziwny kapitandziwny

February 19 2017

6883 284e 390
Reposted fromxopolly xopolly viaszmay szmay

July 10 2015

5961 4a8d 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaszmay szmay
8437 771e 390
Today is the dead one.
0755 9f2b 390
Reposted fromcalifornia412 california412 viapuella13 puella13
4369 e134 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapuella13 puella13
4195 7843 390
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viayochimu yochimu
9093 85cf 390
Reposted fromtooskaa tooskaa viaveronca veronca

July 09 2015

Co za paradoks: nigdy nie miałem mniej powodów do życia, a mimo to nigdy nie pragnąłem go bardziej.
— Jo Nesbø – Łowcy głów
Reposted fromnyaako nyaako viaM-M M-M

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaphilomath philomath
9480 8fa3 390
Wódko!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabomdia bomdia
8231 6bd4 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaaniuszka aniuszka
5917 4b69 390
Reposted frommonikkass monikkass viaprzemeksic przemeksic
7836 d600 390
Reposted fromNeutrum Neutrum viaaniuszka aniuszka
0275 13db 390
Reposted fromchocoway chocoway viaso-so so-so
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl